دانستنی در مورد پوشاک
برنامه زمانبندي مهارت  نازكدوزي درجه 2 

مهر اول 
اول آشنايي باابزارولوازم كار خياطي

ارائه نمونه سؤالات (انجام كارعملي) كتاب نازكدوزي درجه2–
پيمانه1-
 واحد كار اول 
  
 

دوم 
ارزشيابي از پيمانه 1  - آموزش آشنايي با انواع چرخ خياطي – طريقه عبور دادن نخ از مسير هاي مشخص – تمرين دوخت با چرخ – ابتدا بدون نخ به روي كاغذ سپس روي پارچه به روي خطوط صاف شكسته و منحني ارائه نمونه سؤالات  
كتاب نازكدوزي درجه2–

پيمانه 1 واحد كار دوم  
  
 

دوم 
اول 
ارزشيابي از پيمانه 1 و 2 - آموزش روش اندازه گيري دامن ( دانش آموزان موظف مي باشند دو به دو اندازه يكديگر را بگيرند ) –آموزش تقسيمات  - آموزش الگوي جلو و پشت به روش متريك -  رسم الگو 
كتاب الگوي 1 – فصل دامنها  
  
 

دوم 
تكرار الگوي تدريس شده و آموزش دامن راسته و فون  
كتاب الگوي 1 – فصل دامنها 
  
 

سوم 
اول 
آماده سازي يكي از الگو هاي تدريس شده به صورت گروه بندي جهت دوخت پاترون  - آموزش طول و عرض پارچه – سنجاق زدن الگو به پارچه رسم زاپاسها –انتقال الگو به وسيله كوك شل – وصل درزها و دوخت پنسها – آموزش پروگيري – چرخ كاري  
كتاب نازكدوزي درجه 2 –پيمانه 2 واحد كار اول 
  
 

دوم 
آموزش كار با اتو - اتوي درزها پس ازپاكدوزي– دوخت كمر – بندينك در پهلوها براي وصل به جالباسي – زيپ (يك طرفه ) – تو گذاري لبه دامن  
كتاب نازكدوزي درجه 2 –پيمانه 1 واحد كار سوم 
  
 

چهارم 
اول 
تدريس الگوي دامن پيلي دار ، يك طرفه و دو طرفه -روي زانو ، مركز جلو ، مركز پشت ، همراه با چاك و بدون چاك ، همه الگو ها اجرا شود و اختلاف پيلي روي دامن تنگ و فون تدريس گردد  
طبق آموزش پيلي ها ضميمه جدول  
  
 

دوم 
ادامه جلسه قبل - دانش آموزان گروه بندي شده و دو مدل پيلي روي يك دامن با تكنيك هاي جديد از دوخت كمر و انواع پاك دوزي درزها و تو گذاري لبه دوخته شود . 
  
  
 

آبان 
اول 
اول 
تدريس عيوب  دامن – تهيه الگوهاي عيوب توسط دانش آموزان صورت گيرد – برش دامن پيلي دار روي پارچه و انتقال طرح به وسيله كاربن و رولت

  
الگو1

هنرستان فني و حرفه اي  
  
 

دوم 
دوخت درزها – اتو كاري پيلي ها – پاك دوزي – تو گذاري لبه با روشهاي جديد و تكميل دامن  
نازكدوزي دوخت پيلها

صفحه 154 
  
 

دوم 
اول 
تدريس الگوي دامن لنگي ( پورتفوي )  - تدريس الگوي دامن جيب دار با دهانه هاي مختلف  ( اريب – گرد – چهارگوش)دانش آموزان گروه بندي شده و دامن جيب دار با دهانه هاي مختلف برش زده شود . 
كتاب الگوي 1

جزوه ضميمه  
  
 

دوم 
دوخت دهانه  جيب و كيسه آن - دوخت درزها  - پاك دوزي و تو گذاري لبه و تكميل دامن .  
  
  
 

سوم 
اول 
آموزش دامن چين دار با برش هفت ، گرد ، تهيه الگو برش روي پارچه – برش جلو به صورت دو لايه دوخته شود و پشت دامن كش دوزي  گردد (كش يك سانتي متري در ليفه سه رديفه )  
طبق جزوه ضميمه جدول  
  
 

دوم 
تدريس الگوي چند دامن غير قرينه و الگوي دامن دراپه و تكميل دامن هاي گذشته  . 
سه مدل دامن غير قرينه كافي مي باشد ( فقط الگو) 
  
 

چهارم 
اول 
تدريس الگوي اساس دامن پليسه

(اريب و راسته ) – دوخت اين دامن در ساعت بچه گانه دوزي انجام گيرد همراه با آموزش زيپ در پيلي  . 
كتاب الگو (1)  
  
 

دوم 
تدريس الگوي دامن يك كلوش نيم كلوش و تمام كلوش ودوخت يكي از آنها - روشهاي توگذاري طبق منابع صورت گيرد

توضيحات : دانش آموزان را تشويق كنيد كه براي افراد و سايز هاي مختلف الگو تهيه نموده و دوخت نمايند تا با عيوب اندام آشنا شده و در خريد پارچه صرفه جويي گردد . 
كتاب الگو (1)

يا جزوه ضميمه جدول

نازكدوزي

جلد 1 ص 134 
  
 

آذر 
اول 
اول 
تدريس الگوي دامن ترك و انواع اوزمانها – ترك گوده دار – ترك نيلوفري – ترك كمر كش كه با محاسبه دور باسن به دست مي آيد و يا با اوزمان وسط پيلي اين الگو تهيه مي شود – انتخاب يكي از مدلها جهت دوخت

هنرآموزان توجه نمايند : كه يكي از دامنهاي دوخته شده آستر كشي شود ، در طول تدريس و دوخت انواع دامن هر كدام از درزها به يكي از روشها طبق منابع پاك دوزي و توگذاري گردد

  
كتاب الگو (1)

يا جزوه ضميمه جدول

دوخت تركها از كتاب نازكدوزي جلد 1 ص 161 
  
 

دوم 
ادامه دخت دامن ترك و تكميل آن . 
  
  
 

دوم 
اول 
آموزش دامن حاملگي و تهيه الگو -آموزش طريقه اندازه گيري شلوار  - تدريس الگوي  جلو و پشت  شلوار 
جزوه ضميمة جدول  -  كتاب الگو ( 1 ) 
  
 

دوم 
تبديل شلوار به مدل هاي گشاد ، راسته ، برمودا  ، تهيه الگو   
  
  
 

سوم 
اول برش و دوخت شلوار

– دوخت زيپ زنانه و مردانه طبق منابع همراه با جيب در شلوار  
نازكدوزي درجه 2 جلد 1 واحد كار چهارم  
  
 

دوم 
تكيمل شلوار همراه با تدريس اتوي شلوار و رفع عيوب شلوار  
  
  
 

چهارم 
اول 
آموزش اندازه گيري بالا تنه و شناخت خطوط طولي و عرضي به روي اندام

 -آشنايي با جدول سايز ها

-  آموزش تقسيمات – رسم كادر بالا تنه پشت  
الگو  1 

ياجزوه اصلاحيه متريك   
  
 

دوم 
تكرار الگوي پشت و تدريس الگوي جلوي بالا تنه و طرز استفاده از پيستوله و خط كش منحني در فرم دهي حلقه آستين ، گردن و پهلو ها و  ساسون ها

توضيحات : الگو ها دقيقاً از روي اندازه گيري اندام فردي رسم گردد و فقط اندازه هاي استاندارد را با توجه به دور سينه و باسن از جدول سايز انتخاب كنيد ( پهناي ساسون – پهناي گردن – بلندي حلقه آستين – گودي حلقه آستين – بلندي باسن ) – الگوي بالا تنه به عنوان تكليف شب تمرين داده شود .  
الگو  1 

ياجزوه اصلاحيه متريك     

دي 
اول 
اول آماده  سازي الگو جهت برش پاترون روي پارچه – انتقال طرح – پرو گيري پاترون و تدريس الگوي آستين برش آستين روي پارچه – وصل آستين به پاترون – پرو مجدد همراه با آستين – رفع عيوب روي الگو پس از پرو  - الگوي بالا تنه به عنوان تكليف شب در سايز ها ي مختلف  تمرين شود .   
  
 

دوم 
تدريس رفع عيوب بالا تنه ( تمامي الگو ها توسط دانش آموزان كشيده شود ) - تدريس رفع عيوب آستين  -  تدريس اساس الگوي پيراهن همراه با درز كمر و بدون درز كمر  -  
الگو 1   
  
 

دوم 
اول 
تدريس انتقال پنسهاي بالا تنه – آموزش يقه هاي گرد ، چهار گوش  - هفت ، دلبري و قايقي همراه با تهيه سجاف به روي بالا تنه و حلقه آستين  
  
  
 

دوم 
برش و دوخت انتقال پنسها  - تبديل پنس به پيلي   - تمامي انتقال پنسها و يقه ها بايد بزرگ دوخته و پرو شود براي صرفه جويي قد بالا تنه را تا كمر برش بزنيد . 
  
  
 

سوم 
اول 
ادامه دوخت انتقال پنسها  - آموزش يقه هاي خطي سجاف دار به روي بالا تنه هاي جلو باز  - مشخص كردن مكان جادگمه  طبق جزوه ضميمه

كتاب نازكدوزي جلد 2   
  
 

دوم 
دوخت يكي از انتقال پنسها به صورت  برش پرنسسي جلو باز همراه با دوخت جا دكمه و دكمه و آستين كوتاه ساده  - درز پرنسسي مغزي دوزي شود ـ پهناي جادكمه و انتخاب نوع دكمه تدريس گرددـ  
در هنگام دوخت دگمه و جا دگمه از كتاب نازكدوزي جلد 2  تدريس گردد  
  
 

چهارم 
اول 
تدريس الگوي آستين نيمه تنگ و تنگ ، پفي ، كلوش (بلند و كوتاه) ، شمشيري ، فانوسي و تهيه الگوي تمام موارد  
كتاب الگو1و 2  
  
 

دوم 
دوخت و وصل آستين هاي تدريس شده به پاترونهاي  انتقال پنس  ها كه قبلاً تهيه شده ، دوخته و هر كدام  پرو شود  
  
  
 

بهمن  
اول 
اول 
تدريس الگوي يقه ب ب ،  شكاري و  ملواني به روي بالا تنه هاي جلو باز و بسته – آموزش يقه فرنچ و شوميزيه مردانه – پايه جدا و پايه سرخود ) 
الگو 1 و 2 

و جزوة ضميمه - كتاب متريك شهير مفرح

  
  
 

دوم 
تهيه الگوي بالاتنه براي آماده سازي مدل برش دار شوميزيه همراه  با آستين شوميزيه و برش روي پارچه  
كتاب متريك بالاتنه شوميزيه  
  
 

دوم 
اول 
آموزش دوخت پلاكت مردانه – مچ  - برش دوبل – يقه شوميزيه پايه جدا همراه با جيب رو   
نازكدوزي جلد 2   
  
 

دوم 
ادامه دوخت لباس شوميزيه – دوخت دگمه و جا دگمه – اتو كاري  و طريقه  بسته بندي -  
  
  
 

سوم 
اول 
تدريس الگوي يقه حلزوني ، كراواتي ، دراپه ،(قابل تبــــــديل ) ، كلودين = شكاري  ، اسكي = پولو - دانش آموزان گروه بندي شده و يكي از مدلها با برش دلخواه آماده و دوخته شود  - در هنگام دوخت از مغزي برجسته روي برشهاي لباس استفاده گردد  
كتاب متريك  و جزوه ضميمه 
  
 

دوم 
ادامه دوخت جلسه قبل و تكميل آن . 
  
  
 

چهارم 
اول 
تدريس الگوي يقه آمريكايي ، يقه آرشال ، يقه انگليسي سرخود ، تدريس عملي الگوي پيراهن و تبديل آن به ماكسي  - مانتو  و تبديل پيراهن تنگ به گشاد  
كتاب الگو 2 
  
 

دوم 
برش مانتو با يقه انگليسي يا يقه آرشال  و آمريكايي و دوخت آن 
  
  
 

اسفند اول 
اول 
دوخت مانتو همراه با جيب 
كتاب نازكدوزي زنانه 
  
 

دوم 
ادامه دوخت مانتو و تكميل آن  
  
  
 

دوم 
اول 
 تدريس الگوي يقه شا ل ايستاده و گلابي كه در استاندارد با عنوان اسپورت و يقه گرد پايه دار معرفي شده ، يقه سيلوانا يا يقه چپ و راست و بالا تنه و آستين دارپه  و چند مدل غير قرينه 
كتاب متريك و جزوه ارسالي  
  
 

دوم 
دوخت چند نمونه جيب  
كتاب نازكدوزي درجه 2 
  
 

سوم 
اول 
آموزش برش لباس همراه با برشهاي افقي و گرد – هفت – طرحهاي ذهني به همراه  چين ريز يا پيلي در زير برش دوخت تور – برش لباس خواب در مدلهاي مختلف ( مدل انتخابي هر دانش آموز با ديگري متفاوت باشد و طريقه دوخت تور ، حاشيه ، مغزي نوار اريب بر روي آن آموزش داده شود .)  
طبق مدلهاي ارائه شده ضميمه جدول زمانبندي  
  
 

دوم 
ادامه جلسه قبل 
  
  
 

چهارم 
اول 
ادامه جلسه قبل  
  
  
 

دوم 
آموزش نكات ايمني و حفاظتي و اصول پيشگيري از حوادث .  
  
  
 

فروردين اول 
اول 
  
  
  
 

دوم 
  
  
  
 

دوم 
اول 
  
  
  
 

دوم 
  
  
  
 

سوم 
اول 
تدريس الگوي پيراهن فون ، برش پرنسي ، كمر جدا در مدلهاي مختلف . به عنوان لباس روز يا عصر با استفاده از پارچه هاي نخي

  
كتاب الگو 2 ( 2 جلد ) 
  
 

دوم 
ادامه جلسه قبل  
  
  
 

چهارم 
اول 
تدريس الگوي آستين كيمونو به روش آسان بدون پنس و پنس دار كه آستين كميونو رگلان ـ آستين كيمونو برش دار 
كتاب الگو 2 فني و حرفه اي و انواع مدلهاي آن 
  
 

دوم 
آماده سازي الگوي پيراهن مجلسي همراه با آستر دوبل  يا جدا – پس از تدريس مطالب تئوري آشنايي با انواع پارچه ها 
كتاب نازكدوزي درجه 2 ، جلد 2  
  
 

ارديبهشت اول 
اول 
ادامه دوخت لباس ميهماني و برش و دوخت و دوخت آن  
كتاب نازكدوزي درجه2 
  
 

دوم 
ادامه دوخت لباس ميهماني   
  
  
 

دوم 
اول 
ادامه دوخت لباس ميهماني و اتوي آن 
  
  
 

دوم 
آموزش چادر ساده و دوخت آن  
كتاب الگو 2  
  
 

سوم 
اول 
آموزش مقنعه ساده و چانه دار و دوخت آن (دوخت در ساعت لباس كودك) 
طبق جزوه ارسالي 
  
 

دوم 
آموزش چادر عربي به صورت دلخواه و دوخت آن 
  
  
 

چهارم 
اول 
تكميل كارهاي انجام شده 
  
  
 

دوم 
آموزش انواع  لكه گيري پارچه ها  
طبق جزوه ضميمه

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۸/۱۴ساعت ۱۴ بعد از ظهر  توسط مانا اباذری | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
دفتر کارشناسی کار دانش
سایت فنی حرفه ای
گروه خیاطی فنی مازندران
خیاطی ودوخت تزئینی ساری
هنرستان اعتضادی امل
دبیر خانه راهبری پوشاک
دفتر کار دانش
گروه طراحی دوخت رامسر
سایت صنایع دستی ایران
کار دانش مازندران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
خرداد ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
جدول زمانبندی دروس
استاندارد مهارت ها
بانک سوال
جدول دروس
اخبار مهم
کاربرگ تجهیزات مصرفی استاندارد
منابع کمک اموزشی
ژورنال لباس
صورتجلسات و نشست ها
بازدیدها
کارگاه اموزشی
جدول دروس
جدول بارم بندی دروس
بودجه بندی مهارت ها
مقاله
پیوندها
گروه قانون کار مازندران
گروه طراحی دوخت استان مرکزی
گروه طراحی دوخت استان کرمانشاه
گروه طراحی دوخت شهرستان های تهران
گروه طراحی دوخت استان فارس
گروه طراحی دوخت استان خوزستان
سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری
'گروه طراحی پارچه ولباس دانشگاه ازاد اسلامی یزد
سایت لوتوس
سایت هاکوپیان
دفتر برنامه ریزی و تالیف اموزش های فنی حرقه ای کار دانش
اداره اموزش های فنی حرفه ای کاردانش مازندران
'گروه طراحی دوخت فنی حرفه ای شهر تهران
گروه طراحی دوخت کار دانش استان قزوین
سایت طراحی لباس(خانم ترابیان)
طراحی الگو لباس ودوخت
گروه تکنولوژی گروههای اموزشی مازندران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM